Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week)

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week) je najväčšia a najkomplexnejšia vzdelávacia iniciatíva o kompostovaní. Jej cieľom je spolupracovať na zvýšení povedomia verejnosti o tom, prečo by sme mali kompostovať biologický odpad a využívať kompost na zlepšovanie kvality pôdy. Koná sa každý rok počas prvého celého májového týždňa, v tomto roku 5. – 11. mája. Každý rok má inú tému, tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy. 

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (ICAW) sa zrodil v Kanade v roku 1995. Krátko na to sa začal sláviť aj v Spojených štátoch, postupne sa rozšíril aj do iných krajín po celom svete. Riadi ho Nadácia pre výskum a vzdelávanie kompostu (CREF), ale mnohé krajiny majú svoje vlastné programy ICAW, ktoré spolupracujú a navzájom sa podporujú v individuálnych programoch a aktivitách [2].

Fakty o biologickom odpade a kompostovaní

 • Podľa výsledkov analýz zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že biologické odpady sú hmotnostne ich najvýznamnejšou zložkou. V závislosti od miestnych podmienok je v ňom zastúpený 30 až 60 % podielom.
 • Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý.
 • Komposty môžu úplne nahradiť používanie rašeliny, ktorá sa získava drastickou ťažbou vo vzácnych biotopoch.
 • Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od zvolenej technológie kompostovania, použitých surovín a dodržiavania základných podmienok kompostovania. V praxi je možné vyrobiť kompost v rozmedzí od 3 mesiacov do 1 roka od jeho založenia.
 • Kompostovať môžeme aj v interiéri. Využiť na to môžeme vermikompostér alebo elektrický kompostér.
 • Kompost je nielen najlepším a k tomu aj prírodným hnojivom pre rastliny, ale svojím bohatým obsahom mikroorganizmov pôdu ozdravuje a vylepšuje jej vlastnosti. 

Vplyv kompostovania na zmenu klímy

Používanie kompostu má mnoho environmentálnych aj ekonomických výhod. Priaznivo pôsobí aj na klímu. Kompost podporuje zadržiavanie atmosférického uhlíka (sekvestráciu) v pôde, zlepšuje kvalitu pôdy a jej odolnosť voči nepriaznivým dopadom zmeny klímy... Čítajte viac tu.

Zapojte sa

Počas Medzinárodného týždňa povedomia o komposte organizujú komunity a organizácie po celom svete rôzne podujatia na podporu kompostovania. Zapojte sa a oslávte tento týždeň aj vy, spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Môžete si vybrať z našich nápadov, alebo vymyslieť vlastné aktivity. Zdieľajte svoje úspechy s priateľmi a rodinou a navzájom sa podporujte a motivujte. Budeme radi, ak nám dáte vedieť o svojich aktivitách a podelíte sa s nami aj o fotografie. Prosím, napíšte nám email na tyzden@priateliazeme.sk alebo nás informujte pomocou formulára.

Tipy pre jednotlivcov

 • Kompostujme! Ak ešte nemáte svoje vlastný kompostér alebo kompostovisko, tak si ho založte. Kompostovať môžeme na kope, alebo v zásobníku, ktorý si môžeme vyrobiť aj svojpomocne. Návody nájdete tu
  Kompostovať môžeme aj v interiéri pomocou vermikompostéra.
 • Iniciujme vznik komunitného kompostoviska. Ak neviete ako na to, radi vám pomôžeme.
 • Venujme kompostovaniu viac času ako obvykle a vyrobte si kvalitné hnojivo – kompost
 • Prekopme svoj kompost, prevzdušnením urýchlime proces kompostovania
 • Prichystajme si suchý materiál, napr. drevnú štiepku, ktorú uskladnime tak, aby sme ju mohli využívať aj v čase, keď nám budú vznikať najmä mokré biologické odpady, ako napr. tráva.
 • Vzdelávajme sa a získajme nové informácie o kompostovaní, pravidlách kompostovania, využití kompostu, o surovinách, ktoré sú vhodné na kompostovanie, atď. 
 • Ak nemáme možnosť alebo záujem o svojpomocné kompostovanie, zapojme sa do zberu biologických odpadov organizovaného obcou/mestom. Dôležité je, aby tento odpad neskončil v nádobe na zmesový odpad, odkiaľ by bol odvezený na skládku odpadov alebo do spaľovne. Na Slovensku je zavedený povinný zber biologicky rozložiteľného záhradného a kuchynského odpadu. Vykonávať ho nemusia len samosprávy, ktoré preukážu, že 100 % domácností si kompostuje tieto odpady svojpomocne. 
 • Napíšte nám z akej ste obce/mesta a ako sa u vás nakladá s biologicky rozložiteľným odpadom: ako prebieha jeho zber, či kompostovanie... 
 • Znižujme množstvo odpadu, ktoré produkujeme. 
 • Dôkladne trieďme všetky odpady, ktoré vyprodukujeme. 
 • Ak si neviete rady, radi vám poradíme a pomôžeme! Napíšte nám otázku týkajúcu sa triedenia biologického odpadu alebo kompostovania.

Tipy pre školy

Školy sú tiež producentom biologického odpadu a majú povinnosť tento odpad zhodnotiť v súlade s legislatívou, teda sa zapojiť do jeho triedeného zberu alebo si ho môžu sami skompostovať. Ako vzdelávacie inštitúcie majú možnosť nie len informovať  svojich žiakov o význame triedenia biologického odpadu a kompostovania, ale aj zapojiť ich do praktických aktivít.

Zapojte sa do súťaže o najlepší plagát na tému kompostovanie. Celé podmienky nájdete tu.

Inšpirujte sa našimi návrhmi, alebo vymyslite vlastné aktivity počas týždňa povedomia o komposte. Zapojte do nich aj žiakov a všetkých zamestnancov:

 • Informujte žiakov o dôležitosti kompostovania a triedenia biologického odpadu. Venujte týmto témam čas napr. na hodine prírodopisu. 
 • Vyzdobte si školské a triedne nástenky na tému biologický odpad a kompostovanie, môžete usporiadať súťaž o najkrajšiu triednu nástenku.
 • Zaveďte triedený zber biologického odpadu v každej triede, alebo na chodbách.
 • Postavte si na školskom pozemku kompostér alebo kompostovisko, ak ho ešte nemáte.
 • Prekopte kompostovisko.
 • Pozorujte so žiakmi živočíchy v kompostovisku. Pre tento účel si môžete upraviť kompostér/ kompostovisko tak, že jeho jedna stena bude priehľadná, napr. z plexiskla.
 • Pozrite sa na kompost pod mikroskopom. Porovnajte život v pôde a život v komposte.
 • Určte kvalitu kompostu prostredníctvom testu klíčivosti. Postup nájdete tu
  Ak nemáte k dispozícii vlastný kompost, požiadajte žiakov, aby priniesli vzorky kompostu.
 • Porovnajte klíčivosť rastlín v pôde a v komposte. Priehľadné nádoby (napr. odrezané plastové fľaše) naplňte pôdou a kompostom. Vložte do nich semená a pozorujte ich rast. Na tento účel môžete využiť aj pevné plastové vrecká, ktoré môžete prilepiť napr. na okno.
 • Vyberte vzniknutý kompost a využite ho na školskom dvore.
 • Vykonajte analýzu odpadu v triedach – odvážte spolu so žiakmi množstvo vyprodukovaného odpadu, zistite aké množstvo z odpadu tvoria biologické odpady, prepočítajte ich produkciu na dlhšie časové obdobia, napr. mesiac alebo školský rok na celú triedu, školu a pod. Rovnakú analýzu môžete spraviť aj v školskej kuchyni. Zistíte tým, aké množstvo odpadu by skončilo na skládkach alebo v spaľovniach, ak by ste ho neskompostovali alebo nevytriedili. 
 • Usporiadajte súťaž  pre žiakov o najlepšiu fotografiu, ktorá zachytáva proces kompostovania alebo jeho výhody pre životné prostredie.
 • Pozorujte za aké časové obdobie sa dokážu biologické odpady rozložiť. Uložte rovnaké odpady do kompostéra/kompostoviska, do zeme a voľne na zem a zistite so žiakmi ako dlho trvá ich rozklad. 
 • Riešte so žiakmi kvízy – vytvoriť si môžete vlastné kvízy, alebo môžete využiť nami vytvorený kvíz.
 • Riešte so žiakmi pracovné listy s tematikou biologické odpady a kompostovanie.
 • Navštívte kompostáreň.
 • Ak si neviete rady, radi vám poradíme a pomôžeme! Napíšte nám otázku týkajúcu sa triedenia biologického odpadu alebo kompstovania.

Tipy pre samosprávy

Zvýšenie úrovne triedenia biologických odpadov z domácností môže výrazne zvýšiť úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, čo môže mať viacero výhod pre samosprávu. Medzi tieto výhody patrí napr. znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, čím sa môže stabilizovať zákonný poplatok za jeho ukladanie na skládkach odpadov.  Zároveň to prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, plneniu legislatívnych povinností, atď. 

Preto aj pre samosprávy prinášame tipy na zintenzívnenie zberu biologického odpadu a na zvýšenie zapojenia obyvateľov do domáceho kompostovania: 

 • Overte si, či dodržiavate všetky legislatívne požiadavky v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. V prípade nesúladu podniknite kroky na ich vyriešenie. Radi vám ponúkneme odbornú pomoc.
 • Prepočítajte, či poskytujete obyvateľom kapacity zberných nádob na zber biologických odpadov v súlade s § 14, ods. 8 a 9 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Overte si, či máte zavedenú primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 0 m od bydliska obyvateľa v IBV a v mieste zberu zmesového odpadu v KBV podľa § 14 ods. 15 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Skontrolujte, či máte frekvenciu zberu biologických odpadov v súlade s prílohou 10b Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Nezabudnite na zabezpečenie pravidelnej informačnej kampane pre vašich obyvateľov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. minimálne v rozsahu podľa § 14 ods. 14 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Vykonajte analýzy odpadu, aby ste zistili či sa v nádobách na zmesový komunálny odpad nachádza aj biologicky rozložiteľný odpad a v akom množstve. Stanovte si ciele, o koľko sa má toto množstvo znížiť a navrhnite opatrenia ako to dosiahnuť. Analýzy odpadu pravidelne opakujte, aby ste zistili účinnosť vykonaných opatrení. 
 • Posúďte/nechajte si posúdiť efektívnosť systému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi vo vašej obci – systém zberu, či kompostovanie v kompostárňach alebo program domáceho kompostovania. V prípade potreby systémy optimalizujte. Radi Vám ponúkneme odbornú pomoc. 
 • Vhodnými stimulmi motivujte obyvateľov, aby nevyhadzovali biologicky rozložiteľný odpad do nádoby na zmesový komunálny odpad, napr. zabezpečte pre každú domácnosť bezplatne košíky na zber kuchynských odpadov a kompostovateľné vrecká, zabezpečte komfortný zber odpadu.
 • Zvážte zavedenie rôznych úľav pre domácnosti, ktoré triedia biologický odpad alebo aktívne doma kompostujú.
 • Zvážte zavedenie množstvového zberu odpadov systémom „Plať len toľko, koľko vyhadzuješ“. Obyvatelia by tak mohli platiť len za skutočne vyprodukované množstvo zmesového komunálneho odpadu a motivovalo by ich to k lepšiemu triedeniu odpadov či kompostovaniu. Radi vám ponúkneme odbornú pomoc.
 • Zaveďte evidenčný systém na zber komunálnych odpadov u vás v obci/meste. Získate tak presný prehľad o tom, ktorá domácnosť sa zapája do systému nakladania s komunálnymi odpadmi a aké má výsledky.
 • Zvyšujte kvalitu a množstvo vyzbieraného biologického odpadu – informuje obyvateľov o tom, čo patrí a nepatrí do nádoby na zber biologického odpadu a o význame správneho triedenia odpadu; zabezpečujte pre nich bezplatne kompostovacie vrecká na kuchynský odpad. Manuál o zbere biologických odpadov pre obce nájdete na webe Ministerstva životného prostredia SR, tu: https://www.minzp.sk/files/zber-bioodpadu-manual-obce.pdf .
 • Vzdelávajte obyvateľov o témach kompostovanie/zber biologicky rozložiteľných odpadov. Využiť na to môžete prednášky, workshopy, súťaže, informácie v rozhlase, webové a facebookové stránky samosprávy, články v obecných/mestských novinách... Použiť môžete naše letáky, ktoré si môžete zdarma stiahnuť a umiestniť na vašej webovej stránke. Môžete tiež použiť informačné materiály, ktoré sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR: https://www.minzp.sk/odpady/letaky/. Radi vám vo vzdelávaní pomôžeme.
 • Podporujte a iniciujte vznik komunitných kompostovísk vo vašej samospráve. Zriaďte komunitné kompostovisko v blízkosti cintorína a určite kompost majstra, ktorý naň bude dohliadať. Ak neviete ako na to, radi vám pomôžeme.  
 • Zabezpečte techniku, ktorú si môžu obyvatelia požičať a ktorá im uľahčí kompostovanie, napr. štiepkovač konárov. 
 • Vyhraďte priestor na Zbernom dvore vo vašej samospráve v zmysle §7 ods.2 písm. b) Vyhlášky č. 371/2015 Z.z., kde môžu obyvatelia pravidelne odniesť (aj mimo kampaňového sezónneho zberu) svoj nadbytočný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (napr., konáre, väčšie množstvo trávy), ktorý následne vhodne zhodnotíte. 
 • Nezabudnite na vykonávanie kampaňového sezónneho zberu zeleného biologického odpadu zo záhrad aspoň 2 x do roka podľa §14 ods. 8 písm. b) Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Ak máte v obci/meste zavedené domáce kompostovanie, overte si jeho účinnosť zrealizovaním analýzy zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov. Ak neviete ako na to, radi vám pomôžeme.  
 • Usporiadajte podujatia na podporu kompostovania, napr. súťaž pre obyvateľov o najkvalitnejší kompost, festival kompostovania...
 • Spolupracujte so školami vo vašej samospráve, zabezpečte pre žiakov prednášky o kompostovaní a zbere biologického odpadu. 
 • Zriaďte si malú kompostáreň podľa ustanovení §11 ) Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
 • Odmeňte obyvateľov za triedenie biologického odpadu kompostom z kompostárne, v ktorej sa biologický odpad z vašej samosprávy spracováva. 
 • Pokiaľ prevádzkujete kompostáreň, prihláste sa do Kompostárenskej asociácie Slovenska – KOMPAS. Spolu s ňou realizujeme kurzy, či webináre. Radi vám poradíme a pomôžeme.
 • Zúčastnite sa akreditovaného kurzu Prevádzkovanie kompostární, ktoré organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Kurz je určený aj pre odborných pracovníkov existujúcich kompostární resp. budúcich prevádzkovateľov kompostární, pracovníkov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva, pre študentov a osoby so záujmom získať odborné vedomosti v tejto oblasti.
 • Zapojte sa do programu Samosprávy bez odpadu. Je to prvý certifikačný program, ktorý povzbudzuje samosprávy k znižovaniu množstva nevytriedených odpadov.
 • Ak si neviete rady, radi vám poradíme a pomôžeme! Napíšte nám otázku týkajúcu sa triedenia biologického odpadu alebo kompostovania.

Tipy pre kompostárne

 • Vzdelávajte verejnosť o procese kompostovania, napr. natočte videá z vašej kompostárne. 
 • Zorganizujte deň otvorených dverí pre verejnosť. 
 • Staňte sa členom Kompostovacej asociácie Slovenska (KOMPAS), ktorá združuje výrobcov kompostu a spracovateľov biologicky rozložiteľného odpadu a materiálov. Jej cieľom je zastupovať ich záujmy a vytvoriť im podnetný priestor na zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.
 • Zúčastnite sa kurzu Prevádzkovanie kompostární, ktorý ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a je určený aj pre odborných pracovníkov existujúcich kompostární resp. budúcich prevádzkovateľov kompostární, pracovníkov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva, pre študentov a osoby so záujmom získať odborné vedomosti v tejto oblasti. Jeho absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.
 • Ak si neviete rady, radi vám poradíme a pomôžeme! Napíšte nám otázku týkajúcu sa triedenia biologického odpadu alebo kompstovania.

Aktivity - kvízy, skladačky, "online" aktivity

"Offline" aktivity

Informačné materiály o kompostovaní

Materiály sú voľne dostupné na stiahnutie.

Ukážte sa

Zapojte sa do aktivít a zašlite nám fotografiu pre uverejnenie v galérii na tejto stránke a na našom facebooku.

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte 2024

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte je za nami a chceme vám poďakovať za fotografie ktoré ste nám zaslali, či už návrhy na plagát o kompostovaní alebo fotografie z aktivít, ktorým ste sa venovali počas týždňa. Budú inšpiráciou pre ďalšie školy či jednotlivcov. Tváre na fotografiách sme museli vysmajlíkovať, avšak ak ste ich uverejnili na facebooku školy, radi ich zazdieľame aj na našom FB.

Veríme, že skúsenosti či získané vedomosti nadobudnuté počas Medzinárodného týždňa povedomia o komposte sa odzrkadlia aj v trvalejších snahách o lepšie kompostovanie. A tiež, že o rok sa k nám pridáte znova a spoločne vymyslíme, ako kompostovať viac biologických odpadov a ako to robiť ešte lepšie ;)

V rámci Medzinárodného týždňa povedomia o komposte prebiehala súťaž najlepších plagátov o kompostovaní, do ktorej sa mohli zapojiť základné a stredné školy. Zo zaslaných príspevkov sme vybrali víťazov, potešte sa aj vy ich kreatívnymi návrhmi :) Prvé miesto bolo jasné, druhé a tretie miesta sme udelili viacerým príspevkom, lebo sme sa nevedeli rozhodnúť, ktorý je krajší :)

Ďakujeme všetkým žiakom za pekné kresby, koláže, fotky či grafiky, všetky sa nám páčili a preto aj autorom, ktorí sa neumiestnili na víťazných priečkach, venujeme čestné uznanie.

Súbory musia mať menej ako 20 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Nie je povinné uviesť. V prípade že toto pole necháte prázdne, nebude pri fotografii uvedené autorstvo.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. Budú uchované v databáze tejto webovej stránky len pre účely kontaktovania autora ohľadom tejto konkrétnej fotografie.