Prečo by sme mali veci vymieňať

Spôsob nášho života produkuje veľké množstvo odpadov, ktoré sa každoročne zvyšuje. Spolu so znečisťovaním a drancovaním prírodných zdrojov to má ďalekosiahle negatívne dôsledky na život na Zemi. Preto sa pracuje na systémových spôsoboch, ako zvrátiť tento trend. Bola prijatá hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá stanovuje poradie priorít pri nakladaní s odpadom: 1. predchádzanie vzniku odpadov, 2. opätovné používanie, 3. recyklácia, 4. energetické využitie a 5. skládkovanie.

Priatelia Zeme - SPZ sa tejto problematike venujú od roku 1996 a jednou aktivitou z ich portfólia je organizovanie výmennej burzy, akcie, ktorá má napomáhať v prvých dvoch bodoch hierarchie.

Módny priemysel

Najväčšiu časť vymieňaných vecí tvorí textil. Aj textilný priemysel kvôli konzumnému spôsobu života produkuje množstvo znečistenia1:

  • Každú sekundu skončí na skládkach alebo v spaľovniach množstvo textilu v objeme jedného nákladného auta.
  • Odhadovaná hodnota 500 miliárd dolárov sa každý rok stratí kvôli oblečeniu, ktoré je sotva opotrebované a zriedka recyklované.
  • Menej ako jedno percento materiálu použitého na výrobu odevov sa recykluje na nové odevy.
  • Celosvetovo sa využitie odevov - priemerný počet nosení odevu pred tým, ako sa prestane používať - ​​znížil o 36 percent v porovnaní s obdobím pred 15 rokmi.
  • Oblečenie ročne vypustí do oceánu pol milióna ton mikrovlákien, čo zodpovedá viac ako 50 miliardám plastových fliaš.
  • Spotrebitelia v EÚ každoročne vyradia 5,8 miliónov ton textílií, z toho je 1,5 miliónov ton (25%) týchto „spotrebovaných“ textílií recyklovaných charitatívnymi organizáciami a priemyslovými podnikmi. Zvyšných 4,3 miliónov ton ide na skládku, alebo je spálených v spaľovniach komunálneho odpadu2.
  • Vyradený textil obsahuje priemerne okolo 40-50% nositeľného oblečenia, ktoré je ešte možné použiť  ako “second hand” oblečenie2.
     

1 https://www.ecowatch.com/fashion-industry-waste-2513231406.html
2 http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/mene_je_vice.pdf

Spôsob nášho života produkuje veľké množstvo odpadov, ktoré sa každoročne zvyšuje.

Recyklácia Priateľov Zeme

Priatelia Zeme nazvali svoju výmennú burzu “Recyklácia”, asi aj preto, že v prvých ročníkoch akcie, keď ešte v Košiciach nebol zavedený triedený zber, bola skutočne súčasťou akcie možnosť pre občanov odovzdať svoje vytriedené odpady pre recykláciu. Neskôr tento názov ostal, doplnený o obdobie, v ktorom sa táto akcia konala, napr. Vianočná recyklácia, Novoročná recyklácia, v posledných rokoch už jednoducho Recyklácia Priateľov Zeme.

Výmena vecí, predlžovanie ich životnosti má svoj význam. Podľa odhadov3,4 je potenciál znížiť celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov pri preferencii opätovného používania (fyzické výmenné burzy, internetové burzy) až o 6 %. Predíde sa nákupu nových vecí a tak aj vzniku odpadu a znečistenia z výroby. Keďže veci ponúkané na burze sú cenovo dostupnejšie, akcia má aj sociálny rozmer - veci často putujú k sociálne slabším obyvateľom, namiesto toho, aby skončili v odpade.

Cieľom by však malo byť, aby sa predchádzanie vzniku odpadov stalo prirodzenou súčasťou myslenia širokej verejnosti. Počas akcie preto návštevníkom ponúkame informácie o problematike odpadov, formou informačných panelov, letákov o predchádzaní vzniku odpadov, recyklácii, aj problematike odpadov v širšom kontexte. Veríme, že takto získané informácie tiež prispeli k šíreniu myšlienok dobrovoľnej skromnosti, uvedomelého spotrebiteľského správania a ochrany životného prostredia. Svoje skúsenosti s organizovaním Recyklácie sme spísali v publikácii “Ako zorganizovať výmennú burzu”.

Starším obyvateľom sú často myšlienky dobrovoľnej skromnosti vlastné, pretože nevyrastali v takom prebytku vecí ako súčasná generácia. Aj mladšia generácia si však nachádza cestu k týmto myšlienkam, zrejme aj vplyvom informácií o stave životného prostredia.

V súčasnej dobe fungujú už viaceré aktivity - napr. aj pod názvami SWAP (z angličtiny - výmena), Zóna bez peňazí a pod. Konajú sa v rôznych mestách a organizujú ich rôzne organizácie, firmy, komunity. Okrem skutočného dosahu a zníženia množstva odpadov aj rozširujú a popularizujú myšlienky predchádzania vzniku odpadov, zero waste (termín z angličtiny - nula odpadu - ktorý sa v súčasnosti stal populárnym a inšpiruje širokú verejnosť).

Ďalšie široké možnosti pre výmenu vecí, či ich zdieľanie, požičiavanie poskytuje internet. Okrem inzertných webových stránok vznikajú aj rôzne skupiny na sociálnych sieťach, či stránky špecializované na výmenu vecí, ich zdieľanie, požičiavanie, takisto sa touto formou popularizujú a propagujú hnutia ako zero waste, za ochranu klímy a pod.

3 https://phys.org/news/2018-04-craigslist-online-exchanges-good-environment.html
4 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104095/vymenne-burzy-pouzitych-veci-znizuju-mnozstvo-komunalneho-odpadu.aspx

Jedna z prvých akcií

20 rokov Recyklácie v číslach

Za 20 rokov sa Recyklácie zúčastnilo približne 14-tisíc návštevníkov, ktorí priniesli 60 ton vecí, ktoré už nepotrebovali: väčšinu tvorilo oblečenie (cca 87%), zvyšok topánky (cca 5%), knihy (cca 4%) a domáce potreby, elektronika, športové potreby a pod. (cca 4%).

Zároveň si títo návštevníci časť vecí odniesli, celkovo približne 38 ton, zdarma, resp. za dobrovoľný príspevok. 20 ton bolo odovzdaných rôznym charitatívnym organizáciám, remeselníkom na ďalšie spracovanie. Tieto veci by inak skončili na skládkach alebo v spaľovni odpadov bez ďalšieho využitia. Časť textilu, ktorý bol vyradený ako už nevhodný pre opätovné používanie či spracovanie, bol odovzdaný pre psie útulky. Znečistený, resp. ináč znehodnotený textil, spolu s ďalšími vecami, ktoré sme nevedeli ďalej rozdistribuovať (domáce potreby, stará elektronika a pod.) sme odovzdali na zberný dvor, spolu cca 2,3 tony.

Za prvých 5 rokov konania akcie, kým ešte v Košiciach nebol zavedený triedený zber odpadov, obyvatelia na Recyklácii každoročne vytriedili približne 6,6 tony odpadov, spolu 33 ton. Tieto odpady, namiesto toho aby skončili na skládkach či v spaľovni, boli zrecyklované.

Čo ďalej?

Aj keď predošlé riadky vyznievajú pozitívne, tieto aktivity sú len malým prispením k riešeniu problémov, ktoré sa naďalej prehlbujú: drancovanie prírody kvôli získaniu surovín, znečisťovanie prírody splodinami z výroby, spaľovní, odpadmi zo skládok a pod. Neznamená to však, že tieto aktivity nemajú zmysel. Naopak, výmena veci, ich požičiavanie, zdieľanie, by sa mali stať preferovaným spôsobom nášho spotrebiteľského správania, prostredie pre takéto správanie by malo byť riešené koncepčne, zastrešené inštitucionálne. Ak to má fungovať dlhodobo, spotrebitelia by mali byť motivovaní aj inými spôsobmi ako apelovaním na osobnú zodpovednosť.

Jednorazové akcie - výmenné burzy, swapy a pod. by mali fungovať na trvalej báze. V západných krajinách fungujú Centrá opätovného používania (ReUse Center), ktoré poskytujú obyvateľom možnosti výmeny vecí a stali sa každodennou samozrejmosťou, súčasťou systémového riešenia problematiky odpadov. Od roku 2022 máme už aj na Slovensku Reuse centrum Kolo Bratislava. Veríme, že čoskoro začnú fungovať aj ďalšie.

Začnime aj my ako spotrebitelia, vyhľadávať takéto možnosti, veci, ktoré už nepotrebujeme, ponúknime iným, požičiavajme, zdieľajme veci. Zorganizujme aj sami výmennú burzu, v práci, v komunite...

"ReUse" centrum v Bruseli, sklad

Vymieňajme s humorom

Pozrite si naše komiksy súvisiace s témou:

Čítajte viac, o tom ako zorganizovať výmennú burzu a súvisiacich témach

Mikroplasty okolo nás i v nás

30.01.2021

Nadmerná spotreba plastov spôsobuje rôzne environmentálne problémy. Jedným z negatívnych vplyvov plastov na životné prostredie je ich rozpad na mikroplasty – miniatúrne plastové častice s priemerom do 5 mm. V niektorých prípadoch sú také malé, že sa nedajú vidieť voľným okom. Hoci sa pozornosť najviac upriamuje na mikroplasty v moriach a oceánoch, kde sa vyskytujú v najväčšej miere, objavené boli aj v sladkej vode (aj v pitnej), pôde a vo vzduchu. Podľa odhadov sa do životného prostredia v EÚ každoročne uvoľní 75 – 300 tisíc ton mikroplastov [1].

Túto výzvu realizujú Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu "Ako najlepšie implementovať Balíček novej odpadovej legislatívy EU pre obehové hospodárstvo do legislatívy štátov V4 (Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska)" podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom.