Biologický odpad

Priatelia Zeme - SPZ budú ekologické nakladanie s odpadmi propagovať na veľtrhoch v Bratislave a Banskej Bystrici

02.05.2006
Priatelia Zeme – SPZ dnes začínajú sériu podujatí, ktorých cieľom je propagácia separovaného zberu a kompostovania. Zúčastnia sa na medzinárodnom veľtrhu v banskobystrickom výstavisku BB Expo, ktorý začína dnes a potrvá do 6. mája. Tento rok je jeho súčasťou aj prezentácia recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín. Stánok Priateľov Zeme - SPZ sa potom presunie do Bratislavy, kde bude od 10. do 12. mája medzinárodný chemický veľtrh Incheba a zároveň aj Snem ZMOSu.

Deň otvorených dverí v Palárikove

13.05.2005
Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s obecným úradom dnes v Palárikove zahájili Dni aktivít o ekologickom nakladaní s odpadmi. Séria podujatí vyvrcholí v pondelok, počas Dňa otvorených dverí. Je určený najmä zástupcom samospráv, ktorí chcú zvýšiť mieru recyklácie a kompostovania odpadu.

Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú obciam s triedeným zberom a využívaním bioodpadov

03.08.2005
Na Slovensku nebude od 1. januára 2006 možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, tzv. zelený bioodpad. Pre obce to znamená povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie, ak je súčasťou komunálnych odpadov.

Priatelia Zeme-SPZ opäť pomôžu obciam zlepšiť nakladanie s odpadmi

07.12.2005
V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami a trendmi v oblasti odpadového hospodárstva organizujú Priatelia Zeme-SPZ v decembri odborné semináre. Ich cieľom je pomôcť samosprávam zorientovať sa v ich právach a povinnostiach a poskytnúť im praktické informácie.

Odborný seminár KOMPOSTOVANIE v obciach a mestách SR

Zmena legislatívy týkajúca sa odpadového hospodárstva vo vzťahu k biologicky rozložiteľným odpadom, nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov, množstvo nových poznatkov o možnostiach využívania odpadov, narastajúce poplatky za zneškodňovanie odpadov..., to je len niekoľko dôvodov, ktoré nás vedú k výmene doterajších systémov nakladania s odpadmi v obciach za nové a progresívnejšie spôsoby. >> Prejsť na prezentácie zo seminára
12.12.2006

Trenčianske Teplice

( PENZIÓN - DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV - Partizánska ulica č. 11)

Stránky