Viac recyklácie, menej znečistenia

Priatelia Zeme – SPZ prezentovali výsledky dvoch úspešných projektov na konferencii v Bratislave

28.06.2011

Na záverečnú konferenciu k ukončeniu prvého programového obdobia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2004 – 2009) pozvala Nadácia Ekopolis tri organizácie k prezentácii svojich projektov. Boli medzi nimi aj Priatelia Zeme – SPZ. Martin Valentovič predstavil účastníkom dva projekty – „Viac recyklácie, menej znečistenia“ a „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktoré úspešne realizovali v rokoch 2009 a 2010.

Priatelia Zeme - SPZ prezentovali na konferencii úspešné projekty

17.03.2011

Konferencia „Zelené šance“ sa konala v Banskej Bystrici. Usporiadala ju Nadácia Ekopolis s cieľom odprezentovať úspešné projekty, ktoré boli financované v rámci Blokového grantu EMVO – TUR. Zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ boli na konferenciu pozvaní, aby predstavili výsledky dvoch projektov „Viac recyklácie, menej znečistenia“ a „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktoré úspešne realizovali v rokoch 2009 a 2010.

PROJEKT: Viac recyklácie, menej znečistenia

Úvodný text: 

Dátum začiatku: 
02.02.2009
Dátum konca: 
31.12.2010
Stav projektu: 
ukončené projekty
Telo textu: 

Ciele projektu:

  1. Systémové zmeny: Internalizácia externalít: ekonomické znevýhodnenie environmentálne negatívneho nakladania s odpadmi, podpora pozitívnych alternatív. Za týmto účelom vypracovať najdôležitejšie legislatívne návrhy a  pokúsiť sa presadiť nasledovné opatrenia:
    A) Zvýšenia poplatku za skládkovanie, zavedenie poplatku zo spaľovania a účelovo ich viazať na podporu environmentálne lepších spôsobov nakladania s odpadmi, rozvoj lepších, bezplatných „recyklačných“ služieb pre občanov.
    B) Reforma tzv. kolektívnych systémov priemyslu, ktorých úlohou je finančne prispievať obciam na triedený zber pre splnenie legislatívnych cieľov recyklácie - za účelom zvýšenia prostriedkov poskytovaných obciam na rozvoj triedeného zberu pre recykláciu.
    C) Odstraňovania byrokratických bariér rozvoja prevencie recyklácie odpadov - hlavne odstránenia absurdnej povinnosti zákonného procesu posudzovania vplyvov (EIA) pre malé technológie a stavby pre recykláciu a kompostovanie (malé triediace linky, drviče konárov a pod.).
  2. Vzdelávanie: zrealizovať ekovýchovu zameranú na problematiku odpadov a znečisťovania prostredia na 20 školách projektovou formou, s využitím interaktívnych a zážitkových prvkov a s praktickou implementáciou naučených vedomostí. V menšej miere vzdelávať aj ďalšie skupiny občanov ktoré majú záujem o životné prostredie. Plánovaný stav predstavuje 20 škôl s realizovanými ekologickými opatreniami a vyšším povedomím študentov.
  3. Pomoc ohrozeným komunitám: budeme poskytovať odbornú a právnu pomoc komunitám ohrozeným zlými projektami skládok a spaľovní, zapájať ich do rozhodovania, pomáhať im hájiť ich právo na zdravé životné prostredie. Cieľom je zároveň vytvárať tlak proti znečisťujúcim technológiám a za rozvoj čistejších alternatív. Plánovaný stav predstavuje úspešné obhajovania práv občanov pred zlými zámermi v oblasti odpadov, v optimálnom prípade budú niektoré projekty zastavené.

Projekt podporili:

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Priložené obrázky: 

Celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach

15.11.2010
Celoslovenský týždeň aktivít, ktorý organizujú Priatelia Zeme - SPZ má občanov motivovať k používaniu vratných obalov a tým znižovať množstvo odpadov. Odštartovala ho pyramída zo 75 000 zlisovaných PET fliaš, ktorá sa v pondelok objavila na Hlavnej ulici v Košiciach. Má ukázať, aké množstvo odpadu z PET fliaš vyprodukujú za jeden deň obyvatelia Košíc. Tento odkaz však Priatelia Zeme posielajú celému Slovensku.
Košice

Stránky