Škola udržateľnosti V4

Priatelia Zeme – SPZ opäť prednášali v Partizánskom

09.03.2017

Tento rok to už bola desiata prednáška pre verejnosť o odpadoch a svojpomocnom kompostovaní, ktorá sa uskutočnila vo Veľkých Bieliciach. Občania tejto mestskej časti majú možnosť získať bezplatne od Mesta plastový kompostovací zásobník a Priatelia Zeme – SPZ tam zabezpečujú kompletnú informačnú kampaň. Branislav Moňok na akcii prednášal a Dominika Moňoková obsluhovala ľudí pri informačnom stánku.
Aktivity sa uskutočnili v rámci projektov Škola udržateľnosti a Škola udržateľnosti V4.

Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Gáň

05.03.2017

Opäť po roku zorganizovali záhradkári z obce Gáň a Priatelia Zeme – SPZ ďalšiu prednášku. Tentoraz to bolo o využívaní biologických odpadov na záhradách. Branislav Moňok vysvetlil štyri spôsoby ich využitia – kompostovanie, nastielanie, výstavbu vyvýšených/vysokých záhonov a pestovanie v slame/sene. Prednášku sprevádzala zaujímavá diskusia s výmenou skúseností.

Aktivity sa uskutočnili v rámci projektov Škola udržateľnosti a Škola udržateľnosti V4.

Priatelia Zeme – SPZ sa stretli s partnermi z V4

15.02.2017 to 15.03.2017

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave a zúčastnili sa ho Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Hnutí Duha – Priatelia Zeme Česká republika, Magyar Természetvédok Szövetsége – Priatelia Zeme Maďarsko a Polski Klub Ekologiczny – Priatelia Zeme Poľsko. Jeho cieľom bolo predstavenie aktivít jednotlivých organizácií a výmena skúseností pri práci s verejnosťou na zvyšovaní environmentálneho povedomia. Stretnutie vyhodnotili všetci účastníci ako veľmi inšpiratívne.

Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Škola udržateľnosti V4.

Priatelia Zeme – SPZ školili obyvateľov Veľkých Bielic

06.02.2017 to 14.02.2017

Séria 9 školení o kompostovaní je pokračovaním spolupráce Priateľov Zeme – SPZ s mestom Partizánske na zlepšovaní odpadového hospodárstva v meste. Malé Bielice sú už štvrtou mestskou časťou, kde Mesto rozdáva do domácností kompostovacie zásobníky a Priatelia Zeme – SPZ zabezpečujú kompletnú informačnú kampaň. Branislav Moňok na školeniach vysvetlil účastníkom environmentálny a ekonomický význam kompostovania a naučil ich správne kompostovacie postupy. Na záver ich vyzval do zapojenia sa do aktivít na znižovanie množstva skládkovaných odpadov v meste.
Aktivity sa uskutočnili v rámci projektov Škola udržateľnosti a Škola udržateľnosti V4.

Séria prednášok Kompostovanie - cesta k zdravej pôde

Mesto Partizánske a Priatelia Zeme – SPZ vás srdečne pozývajú na sériu prednášok KOMPOSTOVANIE - cesta k zdravej pôde, termínoch 6., 7., 9., 13. februára 2017 vždy o 16:00 a 18:00 hod. a 14. februára 2017 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Bieliciach, Partizánske.

Akcie sa uskutočnia v rámci projektov Škola udržateľnostiŠkola udržateľnosti V4.

06.02.2017
Kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach, Partizánske, Slovenská republika

Škola udržateľnosti V4

Dátum začiatku: 
03.02.2017
Dátum konca: 
31.01.2018
Stav projektu: 
prebiehajúce projekty
Telo textu: 

 
Krajiny Vyšehradskej štvorky zaostávajú vo viacerých oblastiach udržateľného rozvoja za priemerom EÚ. Pretrvávajú v nich rôzne environmentálne problémy, napríklad vysoká miera skládkovania komunálnych odpadov, dvoj až trojnásobne nižšia miera recyklácie odpadu v porovnaní s priemerom EÚ a v neposlednom rade nižšia miera rozvinutosti občianskej spoločnosti. 

Podľa národných priorít a dopytu aktívnych občanov vyberieme kľúčové témy našej Školy udržateľnosti V4. Náš projekt využijeme na výmenu skúseností medzi partnermi projektu – Hnutí Duha, Polski Klub Ekologiczny a Friends of the Earth Hungary a prostredníctvom neformálneho vzdelávania na rozvoj kapacít aktívnych ľudí na ich implementáciu do praxe.

Vyškolení účastníci projektu získajú vedomosti ako aj zručnosti pre spoluprácu s partnermi projektu ako aj rozbehnutie vlastných iniciatív a projektov s pozitívnym prínosom k udržateľnému rozvoju. Zorganizujeme pre nich 4 víkendové semináre, 12 podujatí o varení, 5 študentských klubov, 6 workshopov, 1 seminár a 1 súťaž pre samosprávy zamerané na environmentálne otázky, nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho dopady na životné prostredie s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie a recykláciu.

 

 

http://visegradfund.org/home/

http://hnutiduha.cz/projekt-skola-obcanske-iniciativy

https://mtvsz.hu/fenntarthatosag_iskolaja_v4

http://www.pkegliwice.pl/projektypke/szkola_zrownowazonego_rozwojuV4.html

 

AKTIVITY

 

 

Priložené obrázky: 
Pravý doplnkový stĺpec: 

School of sustainability V4

Date of beginning: 03/02/2017
Date of end: 31/12/2018

The V4 countries lag behind the EU average in several environmental issues. There are persist various environmental problems, f. e. challenges, e.g. high rate of municipal waste dumping, a rate of recycling two to three times lower than the EU average, food waste and lower levels of civil society development. We will choose key themes of our Scholl of Sustainability V4 according to national priorities and demand from the active citizens. We will use our project to exchange experience between partners of the project - Hnutí Duha, Polski Klub Ekologiczny a Friends of the Earth Hungary and use non-formal education in capacity building of active citizens in order to improve the practical situation. Trained participants of the project will obtain knowledge and skills for co-operation with project partners and also for start-up of own initiatives and projects with positive contribution to sustainable development. We will organise 4 weekend seminars, 12 cooking and 5 student club events, 6 workshops, 1 seminar and 1 competition for municipalities aimed to environmental issues, municipal waste management and its impacts on the environment, preventing waste, re-use and recycling.