triedený zber

Nevyhadzujme suroviny a peniaze na skládky a do spaľovní - separujme ich.

Ročne na Slovensku vznikne okolo 1,5 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho je až 74% tzv. zmesový komunálny odpad, teda odpad, ktorý sa neseparuje, ale skládkuje (86%) a spaľuje v spaľovniach (14%). Len necelých 7% z celkového množstva komunálnych odpadov sa zhodnocuje – recykluje, kompostuje, opätovne sa používa, získava sa z neho energia ...

Triedený zber a recyklácia

  • Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade o tom, ako máte nakladať s jednotlivými zložkami odpadu.
  • Trieďte v domácnosti biologický odpad zo záhrady a kuchyne a začnite ho svojpomocne kompostovať v záhrade.
  • Nespaľujte žiadne odpady v domácnosti a záhrade.
  • Nevyhadzujte žiadne odpady na nelegálne „čierne“ skládky.

Semináre Priateľov Zeme o recyklácii a šetrení peňazí pre obce

01.12.2004
Praktické informácie o znižovaní vzniku a škodlivosti odpadov, motivačnom triedenom zbere pre recykláciu, šetrení peňazí občanov a obcí ... budú prezentované na seminároch Spoločnosti priateľov Zeme „Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi“.

Priatelia Zeme - SPZ budú ekologické nakladanie s odpadmi propagovať na veľtrhoch v Bratislave a Banskej Bystrici

02.05.2006
Priatelia Zeme – SPZ dnes začínajú sériu podujatí, ktorých cieľom je propagácia separovaného zberu a kompostovania. Zúčastnia sa na medzinárodnom veľtrhu v banskobystrickom výstavisku BB Expo, ktorý začína dnes a potrvá do 6. mája. Tento rok je jeho súčasťou aj prezentácia recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín. Stánok Priateľov Zeme - SPZ sa potom presunie do Bratislavy, kde bude od 10. do 12. mája medzinárodný chemický veľtrh Incheba a zároveň aj Snem ZMOSu.

Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú obciam s triedeným zberom a využívaním bioodpadov

03.08.2005
Na Slovensku nebude od 1. januára 2006 možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, tzv. zelený bioodpad. Pre obce to znamená povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie, ak je súčasťou komunálnych odpadov.

Stránky