Hladný svet. Čo jedia ľudia v rôznych častiach sveta (aktivita)

Článok

Aktivita nás vedie k zamysleniu sa nad tým, aké rôzne sú životné štýly a stravovacie návyky ľudí v rôznych častiach sveta a ako tie ovplyvňujú životné prostredie. Občania alebo konzumenti? Miestne alebo globálne?

Aktivitu môžete využiť na:

 • Oboznámenie sa s konceptom globalizácie a jej vplyvom na naše životy
 • Preskúmanie rôznych životných štýlov ľudí v rôznych častiach sveta; zvýšenie porozumenia a rešpektu voči iným kultúram
 • Spoznanie globálnych trendov, ktoré nepriaznivo vplývajú na životné prostredie
 • Podporu kritického myslenia a sebareflexie

Úloha facilitátora:

Facilitátor si pripraví potrebné pomôcky (vrátane vytlačených obrázkov), uvedie aktivitu, pomôže skupine, aby sa rozdelila na menšie skupiny (4 – 5 ľudí) a facilituje prezentácie malých skupín a diskusiu. Skupinu vedie k formulovaniu záverov.

Opis:

Uvedenie aktivity:

Fotograf Peter Menzel v blízkej minulosti cestoval po celom svete a vyfotografoval desiatky rodín. Zvláštnosťou tejto série jeho fotografií je, že fotografiu každej rodiny zosnímal spolu s množstvom jedla, ktoré rodina skonzumuje za jeden celý týždeň, spolu s vyčíslením jeho ceny. Jeho práca bola publikovaná v knihe Hladný svet (v origináli Hungry World) a niektoré z fotografií sú dostupné na internete: http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats

Účastníci si v malých skupinách (4 – 5 ľudí) náhodne vyberú 2 obrázky z 30, ktoré facilitátor vytlačil vopred.

Každá skupina po reflexii porovná 2 obrázky s využitím nasledovných otázok (20’):

 • Aký model spotreby prevláda v krajine, z ktorej pochádza obrázok?
 • Sú produkty na obrázku lokálne?
 • Rozpoznávate značky, ktoré si kupujete aj vy?
 • Ide o produkty, ktoré sú zabalené v plastových, sklenených alebo kovových obaloch (plechovkách)?
 • Je množstvo potravy vzhľadom na počet členov rodiny postačujúce?
 • Môžu byť niektoré z potravín produkované aj samotnou rodinou?
 • Môže rodina rátať s náhradou niektorých potravín na obrázku za iné? Prečo si to myslíte?
 • Aké sú dopady stravovacích návykov na životné prostredie?
 • Myslíte, že je možné niektoré z týchto návykov vzťahovať na celosvetovú populáciu ľudí? Prečo?

Každá malá skupina odprezentuje výsledky svojej diskusie pred celou skupinou (20 – 25’)

Otvorená diskusia (10 – 20’)

Závery (10 – 20’)

Doplňujúce prvky a variácie:

Adaptujte sa na skupinu vzhľadom na jej počet účastníkov, lokálne súvislosti, skúsenosti a poznatky účastníkov... aktivita  môže viesť k intenzívnej a zaujímavej diskusii. Druhá časť aktivity môže byť vedená otvoreným spôsobom a otázky a témy prediskutované do hĺbky a v čo najširších súvislostiach.

Možné komplikácie:

Predstavy účastníkov o jednotlivých krajinách môžu viesť k živým diskusiám, dokonca hádkam... buďte na to pripravení.