3Z (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) - Súťaž o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú druhý ročník súťaže o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov

„3Z“

(Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj)

 

S odpadmi sa stretávame všade okolo nás. Počnúc košom na odpad v domácnosti a končiac pohľadom na novodobé odpadové pyramídy (skládky odpadu). Až 76% komunálneho odpadu sa v súčasnosti na Slovensku skládkuje. Je to alarmujúce číslo, keď vezmeme do úvahy, že 90% z tohto odpadu by nemuselo vôbec vzniknúť, alebo by sa dal vytriediť a využiť ďalej ako surovina.
Obce majú možnosť navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s odpadom, ktorý zohľadňujúc ich špecifické podmienky, zníži v maximálnej možnej miere množstvo skládkovaných a spaľovaných odpadov.


Je k tomu však potrebná hlavne vôľa a chuť spočiatku viac pracovať. Výsledky potom nie sú len ekonomickým vkladom do obecnej pokladne ale i ekologickým vkladom pre budúce generácie.

 

Zvlášť si uvedomujeme náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času. Aj preto chceme pomocou tejto súťaže vyzdvihnúť nielen samosprávy, ale zviditeľniť aj tých výnimočných ľudí, ktorí sú za jej úspechmi.“

Opis súťaže

Tento rok sa súťaží iba v kategórii "Obec":

Obec sa do súťaže zapája prostredníctvom porovnania výsledkov za 3 roky nakladania s odpadom v obci. Ide teda o dosiahnutý pokrok.

Súťaž sa vzťahuje na obdobie od januára 2007 do konca decembra 2009.

Základom pri hodnotení bude kvantitatívny a kvalitatívny pokrok, ktorý v sledovanom tomto období obec dosiahla. V prípade hodnotenia kvantitatívneho pokroku budú prepočítavané výsledky na jedného obyvateľa.

Hodnotiť sa bude:
- prístup k riešeniu odpadového hospodárstva vzhľadom na Hierarchiu nakladania s odpadom (aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, opätovného využívania odpadov, triedeného zberu a zhodnocovania odpadov)
- komplexnosť systému nakladania s odpadom
- účinnosť zberu vyseparovaných zložiek odpadov
- hmotnosť zneškodňovaného odpadu
- informovanie a motivovanie verejnosti (originalita vybraných aktivít a ich efekt)
- mediálna propagácia

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže prihlásiť každá obec, ktorá vyplní priložené súťažné formuláre za jednotlivé roky a zašle ich do 21.11.2010 spolu s ročnými výkazmi o nakladaní s komunálnym odpadom na na nižšie uvedené kontakty.

Prihlásený subjekt sa zaväzuje, že v prípade nejasností alebo potreby overenia informácií poskytne zástupcovi hodnotiaceho tímu potrebnú súčinnosť.

Priatelia Zeme – SPZ si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže každú prihlásenú obec, ktorá:
- nevyplní všetky povinné časti súťažného formulára
- neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri doplnení / overení údajov
- v sledovanom období výrazným spôsobom prispela k poškodeniu životného prostredia

Hodnotiaci tím:

odborná komisia zložená s odborníkov v oblasti životného prostredia

Ceny:

Hlavnou cenou pre obec bude prestíž a medializácia dosiahnutých výsledkov.
Víťazi dostanú dar v podobe pamätného remeselného výrobku.
Následne bude z našej strany navrhnutá pre víťazov možná bezplatná spolupráca s obcou formou poradenstva.

Výsledky budú vyhlásené v januári 2011. Ceny budú odovzdané na akcii s prizvaním médií.


Prihlásenie sa do súťaže:

Vyplnené súťažné formuláre zašlite v termíne do 15.12.2010 prednostne e-mailom gaal@priateliazeme.sk, alebo v krajnom prípade poštou na adresu:
Priatelia Zeme – SPZ,
P. O. BOX H-39,
040 01 Košice

Obec zasiela: 1excelový formulár s dvomi hárkami za rok 2007 a 2009 a prikladá Ročné výkazy o nakladaní s komunálnym odpadom

POZOR! Neprehliadnite! V súťažnom formulári pre obec sú dva hárky (dole dve záložky), vyplňte prosím oba!