Škola udržateľnosti

 

Náš európsky projekt Škola udržateľnosti združuje 23 skupín Priateľov Zeme z celej Európy: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Anglicko, Wales a Severné Írsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko, Švédsko; mladých Priateľov Zeme Európa a Priateľov Zeme Medzinárodnú sieť.

Cieľom projektu je posilniť sieť Priateľov Zeme v Európe a rozvíjať kritické myslenie  u viac ako 4,5 milióna európskych obyvateľov v globálnych otázkach klimatickej zmeny, obnoviteľnej energie a poľnohospodárstva, využívania prírodných zdrojov a ekonomickej spravodlivosti. Počas troch rokov projekt ponúkne viac ako 1 000 miestnych, národných a medzinárodných príležitostí. Budú sa realizovať stretnutia aktívnych občanov, práca s utečencami a migrantmi v Chorvátsku, Švédsku a na Malte, tréningy a workshopy ku globálnym otázkam, divadlo utláčaných, kurzy varenia a semináre o jedle v Bulharsku a v Maďarsku, workshopy o záhradníčení a duševnej pohode v Dánsku, filmové festivaly a diskusie, praktické workshopy o získavaní solárnej energie, workshopy o odpadoch v zmysle koncepcie „Zero Waste“, o využití biologického odpadu a o kompostovaní na Slovensku, tábory pre mládež, demonštrácie, mediálne akcie... Vytvoríme moduly neformálneho vzdelávania, kde využijeme zručnosti a znalosti členských skupín Priateľov Zeme. Očakávame, že zapojíme komunity do riešenia socio-ekonomických a environmentálnych otázok a získame viac ako 3 000 aktivistov. 

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.

Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia gratefully acknowledges financial assistance from the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia and cannot be regarded as reflecting the position of the European Union. The European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information that appears on this website.

Project „School of Sustainability“

Date of start: 01/04/2015           

Date of end: 31/03/2018

Our European School of Sustainability project brings together 23 groups of Friends of the Earth from across Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, England, Wales a North Ireland, Ireland, France, Germany, Hungary, Latvia, Malta, Netherlands, Scotland, Slovakia, Spain, Sweden, Young Friends of the Earth and Friends of the Earth International networks.  

The project aim is to strengthen network of Friends of the Earth Europe and create critical view at 4.5 millions of European people in global issues of climate change, sustainable energy and agriculture, natural resource use and economic justice. During the tree years the project will offer more than 1 000 of local, national and international opportunities. It will be realized meetings with active citizens, work with refugees and migrants in Croatia, Sweden and Malta, trainings and workshops to global topics, theatre of the oppressed, courses of cooking and seminars about food in Bulgaria and Hungary, practical workshops about solar energy acquirement, workshops about waste in the sense “Zero Waste” conception, about utilization of biowaste and about composting in Slovakia, camps for young, demonstrations, media actions… We will create non-formal education modules, where we will use skills and knowledge of Friends of the Earth members groups. We expect that we join communities to solve socio-economic and environmental issues and we will receive more than 3 000 activists. 

Priložené obrázky: 
Cieľová skupina: 
01.04.2015
Dátum konca: 
31. marec 2018
Stav projektu: 
prebiehajúce projekty